[TUT] Cách xác nhận Google local business không cần mã PIN

Update : xác minh Google local map trong tíc tắc mà không cần mã PIN hay thời gian chờ đợi.